Inicio Carballo ao día Novas O Certame Fotográfico Xosé Manuel...

DESCARGA AQUÍ AS BASES

O Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís cumpre 25 anos convertido nun referente de ámbito estatal

Xoves 2 de marzo do 2023 Cultura

Entrega de premios da última edición

Entrega de premios da última edición

O Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís cumpre 25 anos. O Concello de Carballo convoca unha nova edición do prestixioso premio, que ao longo deste cuarto de século conseguiu converterse nun referente de ámbito estatal. Tal como se recolle nas bases, que poden descargarse máis abaixo, cada autor ou autora poderá presentar un número máximo de tres obras. As fotografías realizaranse en branco e negro ou cor, natural ou manipulada, e o tema das obras é libre.

  • Os traballos fotográficos que se presenten ao Certame deberán ser orixinais, inéditos e recentes.
  • As fotografías non poderán ter sido presentadas con anterioridade a este concurso nin ter gañado ningún premio noutros concursos ou certames.
  • As dimensións da obra fotográfica estarán comprendidas entre 25 x 35 cm como mínimo e 40 x 50 cm como máximo. Presentaranse montadas sobre cartón pluma ou soporte similar ríxido (cun grosor mínimo de 3 mm)
  • Cada fotografía deberá vir acompañada ou ben do negativo ou ben do soporte informático en formato JPEG ou TIFF da obra presentada

Premios

  • Primeiro premio: 1.500 € e diploma.
  • Segundo premio: 750 € e diploma, patrocinado pola Fundación Luis Calvo Sanz.
  • Premio Especial Carballo á mellor fotografía que faga referencia directa ao municipio de Carballo en calquera dos seus aspectos: 500 € e diploma, patrocinado por Interfilm Carballo (as obras presentadas ao Premio Especial Carballo tamén optarán ao resto de premios).
  • O xurado poderá conceder accésits por un importe total de 300 €.

Participación

As obras presentadas ao Certame deberán gardar o anonimato do seu autor ou autora, e presentaranse sen sinatura e baixo un lema ou pseudónimo identificativo. Pola parte traseira do soporte da fotografía figurará o pseudónimo do/a autor/a, o título da obra, as indicacións do lugar onde foi tomada, a data na que se realizou e as técnicas empregadas e, se o/a autor/a o considera preciso, indicará a verticalidade ou horizontalidade da imaxe fotográfica. É imprescindible que as obras que queiran optar ao Premio Especial Carballo o indiquen na parte traseira do soporte.

Cada fotografía deberá ir acompañada dun sobre pechado que se pegará na súa parte traseira. Na parte externa do sobre figurará o nome da fotografía e o pseudónimo empregado. No seu interior conterá a seguinte documentación:

  • Fotocopia do documento nacional de identidade do/a autor/a.
  • Solicitude de participación na que conste: Pseudónimo empregado, título e lugar e data da toma da/s fotografía/s, datos persoais do/a autor/a: nome completo, enderezo válido para os efectos de recibir notificacións, teléfono, fax, correo electrónico, etc. Declaración asinada para aceptar expresamente as bases e condicións do Certame, garantindo que a obra non se atopa pendente de resolución de ningún outro Certame e que o autor/a ten, directa ou indirectamente, a libre disposición de todos os dereitos de explotación nas súas diferentes modalidades sobre a obra.

As obras poden presentarse no Pazo da Cultura e no Concello de Carballo ou enviaranse por correo certificado a:
XXV Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís
Concello de Carballo
Pazo da Cultura
Rúa do Pan s/n
15100 Carballo
A Coruña

prazo de presentación de fotografías estará aberto ata o 10 de abril de 2022.

Descargas

Compartir: