Inicio Centro de atención cidadá Calendario do contribuínte

Calendario do contribuínte

Calendario do contribuínte 2016

Primeiro período anual de cobro de tributos: do 21 de marzo ao 23 de maio

Primeiro período anual de cobro de tributos de devengo periódico e cobro por recibo:  do 21 de marzo ao 23 de maio. 

Tributos postos ao cobro: 

  • Taxa pola prestación do servizo de recollida domiciliaria de lixo e residuos sólidos urbanos.
  • Taxa pola reserva de vías para vaos permanentes.
  • Taxas pola reserva de espazos para estacionamento.
  • Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Segundo período anual de cobro de tributos: do 15 de setembro ao 21 de novembro

Segundo período anual de cobro de tributos de devengo periódico e cobro por recibo: do 15 de setembro ao 21 de novembro.

Tributos postos ao cobro: 

  • Imposto sobre Bens Inmobles.
  • Imposto sobre Actividades Económicas.

* As datas de ambos períodos poden sufrir cambios por axustes de calendario, estando suxeitas ao que se dispoña nos correspondentes Anuncios de posta ao cobro no Boletín Oficial da Provincia (BOP) polo que as datas sinaladas anticípanse tan só a efectos orientativos.

Descargas

Compartir: