Facenda

Facenda

Oficinas de Servizos Económicos
[Casa do Concello, 3º e 4º andar]
Praza do Concello, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 702 / 981 704 100
Fax: 981 702 858

Ver localización

Calendario do contribuínte

Primeiro período anual de cobro de tributos: marzo - maio

Primeiro período anual de cobro de tributos de devengo periódico e cobro por recibo: entre marzo e maio.

Tributos postos ao cobro: 

  • Taxa pola prestación do servizo de recollida domiciliaria de lixo e residuos sólidos urbanos.
  • Taxa pola reserva de vías para vaos permanentes.
  • Taxas pola reserva de espazos para estacionamento.
  • Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Segundo período anual de cobro de tributos: setembro - novembro

Segundo período anual de cobro de tributos de devengo periódico e cobro por recibo: entre setembro e novembro.

Tributos postos ao cobro: 

  • Imposto sobre Bens Inmobles.
  • Imposto sobre Actividades Económicas.

* As datas de ambos períodos poden sufrir cambios por axustes de calendario, estando suxeitas ao que se dispoña nos correspondentes Anuncios de posta ao cobro no Boletín Oficial da Provincia (BOP) polo que as datas sinaladas anticípanse tan só a efectos orientativos.

Compartir: